Intermarium Support Group 2016-2020. Група сприяння розбудові Інтермаріуму 2016-2020

14.12.2020

July 2, 2016, Kyiv, Ukraine

The First Conference of the Intermarium Support Group with the participation of its founder and head Andriy Biletsky, the leader of National Corps, the founder and the first commander of the Azov Regiment of the National Guard of Ukraine, regional partners from Poland, Belarus, Lithuania, Croatia, Slovakia, Georgia and Russia (the city of Kaliningrad), as well as military attachés of Poland, Lithuania, Hungary and Romania

2 липня 2016 р., Київ, Україна

Перша конференція Групи сприяння розбудові Інтермаріуму за участі її засновника і голови Андрія Білецького, лідера Національного Корпусу, фундатора і першого командира полку «Азов» Національної Гвардії України, регіональних партнерів з Польщі, Білорусі, Литви, Хорватії, Словаччини, Грузії та РФ (Калінінграду), а також військових аташе Польщі, Литви, Угорщини і Румунії

International competitions “Descendants of the Free named after Kniaz Kostiantyn Ostrozky” aiming at the national-patriotic education of the youth

July 12-17, 2016, Berdiansk, Ukraine

July 24-30, 2017, Mykolayiv, Ukraine

August 13-19, 2018, Skadovsk, Ukraine

August 26-31, 2019, Urzuf, Ukraine

Міжнародні змагання «Нащадки вільних імені князя К. І. Острозького», спрямовані на національно-патріотичне виховання молоді

12-17 липня 2016 р., Бердянськ, Україна

24-30 липня 2017 р., Миколаїв, Україна

13-19 серпня 2018 р., Скадовськ, Україна

26-31 серпня 2019 р., Урзуф, Україна

February 23-24, 2017, Tallinn, Estonia

Vladyslav Kovalchuk, representative of the Intermarium Support Group in Poland, at the inaugural Etnofutur conference and the following Independence March

23-24 лютого 2017 р., Таллінн, Естонія

Владислав Ковальчук, представник Intermarium Support Group у Польщі, на установчій конференції Etnofutur і Марші Незалежності по тому

March 16, 2017, Riga, Latvia

Vladyslav Kovalchuk, representative of the Intermarium Support Group in Poland, at the march in honor of the Latvian Legionnaires Day

16 березня 2017 р., Рига, Латвія

Владислав Ковальчук, представник Групи сприяння розбудові Інтермаріуму в Польщі, на марші на честь Дня Латиських Легіонерів

April 27, 2017, Kyiv, Ukraine

The Second Conference of the Intermarium Support Group during which the delegates from Latvia, Lithuania, Estonia, Poland, Ukraine, Croatia and Belarus exchanged experiences and proposals on topics ranging from territorial defense development to ensuring economic and energy self-sufficiency of the region

27 квітня 2017 р., Київ, Україна

Друга конференція Групи сприяння розбудові Інтермаріуму, під час якої делегати з Латвії, Литви, Естонії, Польщі, України, Хорватії та Білорусі обмінялися досвідом і пропозиціями щодо тем від розбудови територіальної оборони до забезпечення економічної та енергетичної самодостатності регіону

July 5-6, 2017, Kaunas, Vilkija, Lithuania

Representatives of National Corps Oleksandr Chupryniuk and Dmytro Kostenkov at the Forest Brothers Remembrance Day organized by LDK palikuonys

5-6 липня 2017 р., Каунас, Вількія, Литва

Представники Національного Корпусу Олександр Чупринюк і Дмитро Костенков на Дні пам’яті «Лісових братів», організованому “LDK palikuonys”

November 25-26, 2017, Warsaw, Poland        

Olena Semenyaka, International Secretary of National Corps, at the Column Hall of the Polish Seim at “The Shattered Empire” (Rozbite Imperium) conference cycle

25-26 листопада 2017 р., Варшава, Польща

Олена Семеняка, міжнародний секретар Національного Корпусу, в Колумновій Залі Польського Сейму на конференційному циклі «Розбита імперія»

December 9, 2017, Zagreb, Croatia

Olena Semenyaka, International Secretary of National Corps, at the auditorium of the Catholic University in Zagreb at the conference “Centenary of the October Revolution. What the Right Can Learn from the Left” and the succeeding events honoring the memory of General Slobodan Praljak

9 грудня 2017 р., Загреб, Хорватія

Олена Семеняка, міжнародний секретар Національного Корпусу, в аудиторії Католицького університету в Загребі на конференції «Сторіччя Жовтневої революції. Чого праві можуть навчитися у лівих» та приурочених заходах вшанування пам’яті генерала Слободана Пральяка

February 23-24, 2018, Tallinn, Estonia

Olena Semenyaka, International Secretary of National Corps, at the Etnofutur II conference organized by Sinine Äratus, the youth wing of EKRE, and the subsequent Estonia Independence March

23-24 лютого 2018 р., Таллінн, Естонія

Олена Семеняка, міжнародний секретар Національного Корпусу, на конференції «Етнофутур ІІ», організованій «Синім пробудженням», молодіжним крилом EKRE, і Марші Незалежності Естонії

March 10-11, 2018, Vilnius, Lithuania

The delegation of National Corps at the presentation of the Ukrainian-Lithuanian project “Memory of the Nation. Revive the Khortytsia” and the Independence Day March

10-11 березня 2018 р., Вільнюс, Україна

Делегація Національного Корпусу на презентації українсько-литовського проекту «Пам’ять нації. Відроди Хортицю» та марші на честь Дня Незалежності

April 21, 2018, the island of Khortytsia, Ukraine

Over 2000 of Lithuanian oaks have been planted in the historical island of Khortytsia, a capital of Zaporozhian Cossacks, in memory of the fallen Ukrainian soldiers of the Russian-Ukrainian war (within the Ukrainian-Lithuanian project named “Memory of the Nation. Revive the Khortytsia”)

21 квітня 2018 р., острів Хортиця, Україна

Понад 2000 литовських дубів було висаджено на історичному острові Хортиця, столиці запорожців, у пам’ять про полеглих українських воїнів російсько-української війни (у рамках українсько-литовського проекту «Пам’ять нації. Відроди Хортицю»)

June 15, 2018, Halle, Germany

Olena Semenyaka, International Secretary of National Corps, discloses its geopolitical program at Flamberg Club

15 червня 2018 р., Галле, Німеччина

Олена Семеняка, міжнародний секретар Національного Корпусу, розкриває його геополітичну програму в Клубі Фламберґ

August 3-5, 2018, Dresden, Germany

Olena Semenyaka, International Secretary of National Corps, highlights the all-European dimension of Intermarium at the First Jungeuropa Forum organized by Jungeuropa Publishing House

3-5 серпня 2018 р., Дрезден, Німеччина

Олена Семеняка, міжнародний секретар Національного Корпусу, висвітлює всеєвропейський вимір Інтермаріуму на Першому форумі «Юна Європа», організованому однойменним видавництвом (Jungeuropa Verlag)

The first fruit of collaboration with Jungeuropa Publishing House, a German translation of “Natiocracy” by the classic of Ukrainian Third Way, Mykola Stsiborsky, with a preface by Mykola Kravchenko, PhD in History, chief ideologist of National Corps.

German translation of Mykola Stsiborsky’s “Natiocracy” can be purchased at the following link: https://orientirbooks.com/index.php?route=product/product&product_id=91

Перший плід співпраці з видавництвом Jungeuropa – німецький переклад «Націократії» класика українського Третього Шляху Миколи Сціборського з передмовою Миколи Кравченка, кандидата історичних наук, провідного ідеолога Національного Корпусу.

Німецький переклад “Націократії” Миколи Сціборського можна придбати за посиланнями: https://orientirbooks.com/index.php?route=product/product&product_id=90

https://orientirbooks.com/index.php?route=product/product&product_id=91

September 14-15, 2018, Riga, Bauska, Latvia

Olena Semenyaka, International Secretary of National Corps, speaks about the revival of the Intermarium geopolitical project at the Embassy of Ukraine at the Republic of Latvia and the Bauska Cultural Centre at the exhibition dedicated to General Pēteris Radziņš, the Latvian theorist of Intermarium

14-15 вересня 2018 р., Рига, Бауска, Латвія

Олена Семеняка, міжнародний секретар Національного Корпусу, розповідає про відродження геополітичного проекту «Інтермаріум» у Посольстві України в Латвійській Республіці та Культурному центрі Бауска на виставці, присвяченій генералу Петерісу Радзіньшу, латвійському теоретику Інтермаріуму

September 13, 2018, Kyiv, Ukraine

The Third Conference of the Intermarium Support Group, which reached the next level in the security field and, among others, was attended by the representative of the Academic Legion Project of the Ministry of National Defense of Poland Damian Duda and Croatian Armed Force General Brigadier Bruno Zorica

13 жовтня 2018 р., Київ, Україна

Третя конференція Групи сприяння розбудові Інтермаріуму, яка вийшла на новий рівень у безпековій сфері і в якій, серед інших, взяли участь представник проекту Міністерства національної оборони Польщі «Академічний легіон» Даміан Дуда та бригадний генерал Збройних Сил Хорватії Бруно Зоріца

February 15-16, 2019, Vilnius, Lithuania

Eugene Vriadnyk, veteran of the Azov Regiment, founder of the Plomin publishing house, at the Prabudimas Conference and Lithuania’s Independence Day march organized by the Kryptis ethnofuturist association

15-16 лютого 2019 р., Вільнюс, Литва

Євген Врядник, ветеран полку «Азов», засновник видавництва «Пломінь», на конференції «Пробудження» та марші до Дня незалежності Литви, організованих етнофутуристичним об’єднанням «Криптіс».

February 16, 2019, Pirna, Germany

August 10, 2019, Kyiv, Ukraine

Presentation of the German-Norwegian-Ukrainian charity Kraftquell Project, which was initiated by Thomas Rackow with the support of Haus Montag Pirna and aims at organizing vacations in Germany and Norway for the Ukrainian families that lost the loved ones at the front

16 лютого 2019 р., Пірна, Німеччина

10 серпня 2019 р., Київ, Україна

Презентація німецько-норвезько-українського благодійного проекту Kraftquell, ініційованого Томасом Раковим за підтримки Haus Montag Pirna, метою якого є організація відпочинку в Німеччині й Норвегії для українських родин, які втратили своїх близьких на фронті

February 23-24, 2019, Tallinn, Estonia

Olena Semenyaka, International Secretary of National Corps, at the Etnofutur IIІ conference organized by Sinine Äratus, the youth wing of EKRE, and the Estonian Independence March

23-24 лютого 2019 р., Таллінн, Естонія

Олена Семеняка, міжнародний секретар Національного Корпусу, на конференції «Етнофутур IІІ», організованій «Синім пробудженням», молодіжним крилом EKRE, і Марші Незалежності Естонії

March 30, 2019, Stockholm, Sweden

Olena Semenyaka, International Secretary of National Corps, at the annual Scandza Forum

30 березня 2019 р., Стокгольм, Швеція

Олена Семеняка, міжнародний секретар Національного Корпусу, на щорічному Скандза-Форумі

April 6, 2019, Turku, Finland

Olena Semenyaka, International Secretary of National Corps, discusses the Finnish-Ukrainian cooperation in the former century and now at Awakening II Conference

6 квітня 2019 р., Турку, Фінляндія

Олена Семеняка, міжнародний секретар Національного Корпусу, обговорює фінсько-українську співпрацю в минулому столітті і сьогодні на Другій конференції «Пробудження»

May 4, 2019, Lisbon, Portugal

Olena Semenyaka, International Secretary of National Corps, analyzes the path of National Corps “from Maidan to Intermarium” at the First Forum Prisma Actual

4 травня 2019 р., Лісабон, Португалія

Олена Семеняка, міжнародний секретар Національного Корпусу, аналізує шлях Національного Корпусу «від Майдану до Інтермаріуму» на Першому форумі Prisma Actual

July 7-9, 2019, Zagreb, Croatia

Delegation of National Corps (Mykola Kravchenko, chief ideologist of National Corps, Artem Boliukh, his deputy for international affairs, Olena Semenyaka, coordinator of the Intermarium Support Group) at a series of diplomatic meetings with Croatian partners (Marko Milanović Litre, then an assistant to MEP Ruža Tomašić, now a parliamentarian from the Croatian Conservative Party (HKS – Hrvatska konzervativna stranka), which is part of the parliamentary coalition “Croatian Sovereignists” (Hrvatski suverenisti), the then secretary of the bloc “Croatian Sovereignists” Denis Bevanda, a member of this association Ivan Vukoja, Slavko Burda, deputy head of the European branch of the World Congress of the Ukrainians, historian, and Denis Šeler, volunteer of the Azov Regiment, ex-officer of the 1. Croatian Guards Brigade

7-9 липня 2019 р., Загреб, Хорватія

Делегація Національного Корпусу (Микола Кравченко, головний ідеолог Національного Корпусу, Артем Болюх, його заступник з міжнародних питань, Олена Семеняка, координатор Групи сприяння розбудові Інтермаріуму) на низці дипломатичних зустрічей із хорватськими партнерами (тоді помічником європарламентаря Ружи Томашіч Марко Мілановічем Літре, нині парламентарем від Хорватської консервативної партії (HKS – Hrvatska konzervativna stranka), яка входить до парламентської коаліції “Хорватські сувереністи” (Hrvatski suverenisti), секретарем на той час блоку “Хорватські сувереністи” Денісом Бевандою, членом цього об’єднання Іваном Вукоєю, Славко Бурдою, заступником керівника європейського відділення Світового конгресу українців, істориком, та Денісом Шелером, добровольцем полку «Азов», екс-офіцером спецназу 1. HG Zdrug

Julia and Anfissa Burlaka, wife and daughter of the fallen soldier of the Azov Regiment, “Frantsuz” (Frenchman), on a vacation at the Adriatic coastline organized by Denis Šeler

Юлія і Анфіса Бурлаки, дружина і донька полеглого солдата полку «Азов» (позивний «Француз»), на відпочинку на Адріатичному морі, організованому Денісом Шелером

August 15, 2020, Kyiv, Ukraine

Olena Semenyaka, International Secretary of National Corps, at a rally in support of protesters in Belarus. For an independent Belarus in the sovereign Intermarium!

15 серпня 2020 р., Київ, Україна

Олена Семеняка, міжнародний секретар Національного Корпусу, на акції на підтримку учасників протестів у Білорусі. За незалежну Білорусь у суверенному Міжмор’ї!

November 27, 2020, Zagreb, Croatia

On the eve of the Holodomor Remembrance Day, on behalf of “Croatian Sovereignists,” Marko Milanović Litre delivered a speech at the Croatian Parliament with a demand to recognize the Holodomor of 1932-33 as genocide of the Ukrainian nation

27 листопада 2020 р., Загреб, Хорватія

Напередодні Дня пам’яті жертв Голодоморів, від імені «Хорватських сувереністів», Марко Мілановіч Літре виступив у хорватському парламенті з вимогою визнати Голодомор 1932-33 років геноцидом української нації

Поділитись